Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4251/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn VQG...   Tin mới
(Portal Quảng Bình) - Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3605/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2020, tầm...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 05/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 12/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 17/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có những...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch có...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 26/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3212/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu, định...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến...   Tin mới
(Website) - Ngày 11/7/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và định hướng...
Xem tiếp
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 23/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 952/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo Quy hoạch...
Xem tiếp