Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 với nội dung...
Xem tiếp
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2743/KH-UBND về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình: Thông báo tổ chức lựa chọn...   Tin mới
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Tin mới
Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Tin mới
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND...
Xem tiếp
Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá...   Tin mới
Sở Tài chính thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:
Xem tiếp
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp...   Tin mới
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Bình, thông báo tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
Xem tiếp
UBND xã Cảnh Hóa: Thông báo giao đất không thông qua đấu giá đối với...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 282/UBND-TNMT ngày 16/04/2020 của UBND huyện Quảng Trạch về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm tại khu ở...
Xem tiếp
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình: Thông báo tạm dừng...   Tin mới
Ngày 12/12/2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã ban hành thông báo công khai việc đấu giá tài sản nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm:
Xem tiếp