Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể...
Xem tiếp
Quyết định 1290/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố...   Tin mới
Ngày 12/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1290/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế...
Xem tiếp
Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định cung cấp, đăng tải thông tin trên...   Tin mới
Ngày 15/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Xem tiếp
Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá...   Tin mới
Ngày 22/6/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 09/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công...
Xem tiếp
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định...   Tin mới
Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Xem tiếp
Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn...   Tin mới
Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xem tiếp
Chỉ thị về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1767/CT-TTg về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Thông tư 23/2021/TT-BGTVT 2021 tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu,...   Tin mới
Ngày 05/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu...
Xem tiếp
Thông tư 15/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số...   Tin mới
Ngày 24/9/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2021/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở...
Xem tiếp
Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định thu, nộp, sử dụng các chi phí về...   Tin mới
Ngày 30/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà...
Xem tiếp