Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5182/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với nội dung...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025...   Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng...   Tin mới
(QuangBinh Portal) - Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản, In và Phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng...
Xem tiếp
Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định...   Tin mới
(Website Quảng Bình) - Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Quy...
Xem tiếp
Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm...   Tin mới
Ngày 08 tháng 01 năm 2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu phát triển, quy hoạch...
Xem tiếp