Sở Tài chính: Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản bán đấu giá: Sở Tài chính Quảng Bình, Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Tên tài sản đấu giá: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà đất trụ sở Hạt Kiểm lâm Minh Hóa tại tiều khu 2, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

- Về đất:

+ Diện tích đất: 710 m 2;

+ Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMD);

+ Thời gian sử dụng: 50 năm;

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 2.307.940.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm linh bảy triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng);

- Về tài sản trên đất (nhà cửa, vật kiến trúc), giá khởi điểm đấu giá: 698.939.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám triệu chín trăm ba mươ chín ngàn đồng).

Tổng giá trị: 3.006.879.000 đồng (Ba tỷ không trăm linh sáu triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Sở Tài chính quyết định, cụ thể như sau:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phải xây dựng và đề xuất phương án tổ chức cuộc đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;

- Có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nhận hồ sơ từ 08 giờ 00 phút ngày 16/3/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính).

Địa điểm: Tầng 4- Sở Tài chính Quảng Bình

Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại liên hệ: 02323.821237

Sở Tài chính
 

Các tin khác