Sở Tài chính: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Tài chính thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án đầu tư Công viên thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình (Dự án 7) tại xã Hải Ninh, huyệnQuảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án đầu tư Công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình (Dự án 8) tại xã Hải Ninh, huyệnQuảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 4604/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án đầu tư Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 1.241.225,4 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Công viên thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình (Dự án 7); Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 2.980.941,1 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình (Dự án 8); Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 79.501,4 m2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án đầu tư Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLCHải Ninh 2 (Dự án 9);

Căn cứ Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bìn thực hiện dự án Công viên thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình (Dự án 7); Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình (Dự án 8); Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê 2 tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để thực hiện dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (Dự án 9);

Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản bán đấu giá:

Sở Tài chính Quảng Bình, Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Tên tài sản đấu giá:

2.1.Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất: Thửa đất số 180(2-2), thửa đất số 180 (3-2), thửa đất số 180(4), thửa đất số 89(4-4), thửa đất số 89(5), thửa đất số 89(6-2), thửa đất số 89(7), thửa đất số89 (8), thửa đất số 89 (10-2), thửa đất số 89 (11-2), thửa đất số 89 (12), thửa đất số 89(11-3), thửa đất số 89 (13), thửa đất số 89 (14), thửa đất số 89 (9-4), thửa đất số 89 (16-2), thửa đất số 89 (18), thửa đất số 181 (1), thửa đất số 181 (2); thửa đất số 181 (1-3); thửa đất số 181 (7-1); thửa đất số 181 (8); thửa đất số 181 (9)......thuộc Tờ bản đồ địa chính số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Thống kê kết quả đo đạc khu đất thực hiện dự án 7: Công viên thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình.

- Diện tích khu đất: 1.241.225,4 m2

- Tài sản trên đất (cây phi lao và cây tràm (keo)) của Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu- Khe Nước Trong.

- Giá khởi điểm là: 5.583.851.000 đồng (Năm tỷ năm trăm tám mươi ba triệu tám trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

2.2. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất:Thửa đất số 173(19-2), thửa đất số 173 (18-2), thửa đất số 173(30-2), thửa đất số 173(22-4), thửa đất số 173(31-1), thửa đất số 173(7-5), thửa đất số 173(34), thửa đất số173 (33-2), thửa đất số 173 (35-1), thửa đất số 143 (1), thửa đất số 143 (2), thửa đất số 173(37-1), thửa đất số 173 (36-1), thửa đất số 143 (10-2), thửa đất số 143 (4-2), thửa đất số 143 (5-1), thửa đất số 143 (9), thửa đất số 188(13-3), thửa đất số 188 (19-2), thửa đất số 146 (2-1), thửa đất số 146 (3-2), thửa đất số 146(4), thửa đất số 146 (5)....thuộc Tờ bản đồ địa chính số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bìnhtheo Thống kê kết quả đo đạc khu đất thực hiện Dự án 8: Công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình.

- Diện tích khu đất: 2.980.941,1m2

- Tài sản trên đất (cây phi lao và cây tràm (keo)) của Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình.

- Giá khởi điểm là: 12.834.421.000 đồng (Mười hai tỷ tám trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

2.3. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê tại các thửa đất: Thửa đất số 180 (2-1), thửa đất số 180 (2-3), thửa đất số 180(2-4), thửa đất số 180 (2-5), thửa đất số 180 (2-6), thửa đất số 180 (2-7), thửa đất số 180 (2-8), thửa đất số89 (16), thửa đất số 89 (17), thửa đất số 89 (18), thửa đất số 89 (4-3), thửa đất số 89 (4-4), thửa đất số 89 (4-5), thửa đất số 89 (4-6), thửa đất số 89 (4-7), thửa đất số 89 (4- 8),thửa đất số 89 (10-3), thửa đất số 89 (10-4), thửa đất số 89 (10-5), thửa đất số 3 89 (10-6), thửa đất số 89 (10-5), thửa đất số 89 (9-6), thửa đất số 89(11-4), thửa đất số 89 (9-7), thửa đất số 89 (9-8)...thuộc Tờ bản đồ địa chính số 12, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Thống kê kết quả đo đạc khu đất thực hiện Dự án 9: Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2.

- Diện tích khu đất: 79.501,4 m2

- Tài sản trên đất (cây phi lao và cây tràm) đã được thực hiện giải phóng mặt bằng với giá trị bồi thường đã được thoả thuận giữa các bên có liên quan.

- Giá khởi điểm: 67.276.611.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ hai trăm bảy mươi sáu triệu sáu trăm mười một ngàn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Sở Tài chính quyết định, cụ thể như sau:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phải xây dựng và đề xuất phương án tổ chức cuộc đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;

- Có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nhận hồ sơ từ 08 giờ 00 phút ngày 11/12/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc tại phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính).

Địa điểm: Tầng 4- Sở Tài chính Quảng Bình

Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại liên hệ: 02323.821237

Sở Tài chính mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Tùng Giang 

Các tin khác